Menu

Nepoštivanje zakonskih odredbi i novčane kazne

  • 25 Srp

U turističkoj sezoni posla nemaju samo ugostiteljski djelatnici, već i inspekcije koje redovito svoj nadzor provode u ugostiteljskim objektima diljem Hrvatske. Stoga je važno da se svi ugostiteljski djelatnici na vrijeme informiraju o zakonskim odredbama kako bi izbjegli izdvajanje velike količine novca za plaćanje kazni.

Važno je da se svi ugostiteljski djelatnici na vrijeme informiraju ili podsjete na članak 47. Prekršajnih odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kako bi izbjegli izdvajanje velike količine novca za plaćanje kazni:

(1) Novčanom kaznom od 2.500,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba – obrtnik ako:

1. vidno ne istakne na ulazu u ugostiteljski objekt, odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda te oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva (članak 10. stavak 1. točka 1.)

2. vidno ne istakne na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i ne pridržava se istaknutoga radnog vremena, odnosno na vidan način unutar ugostiteljskog objekta za smještaj ne istakne radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja ako to radno vrijeme nije istovjetno radnom vremenu ugostiteljskog objekta i istog se radnog vremena ne pridržava (članak 10. stavak 1. točka 2. i članak 9. stavak 4.)

3. ne utvrdi kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i ne istakne ga na recepciji te izvadak iz kućnog reda ne istakne u svim sobama i apartmanima (članak 10. stavak 1. točka 3.)

4. ne utvrdi normative o utrošku namirnica i pića za pojedino jelo, piće i napitak, ne pruži usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, nema normativ za vrijeme rada u ugostiteljskom objektu ili na zahtjev normativ ne predoči gostu (članak 10. stavak 1. točka 4.)

5. vidno ne istakne cijene usluga koje se nude na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, na način dostupan gostima i/ili ne pridržava se istaknutih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima ne istakne i iznos boravišne pristojbe, ne stavi cjenike na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka (članak 10. stavak 1. točka 5.)

6. ne izda gostu čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja ne navede u računu i iznos boravišne pristojbe, ili račun za pružene usluge gostu ne izda turističkoj agenciji ili drugom naručitelju usluge (članak 10. stavak 1. točka 6.)

7. ne vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj u propisanom obliku, sadržaju i na propisani način (članak 10. stavak 1. točka 8.)

8. ne osigura goste u ugostiteljskom objektu za smještaj od posljedica nesretnog slučaja (članak 10. stavak 1. točka 9.)

9. ne omogući gostu podnošenje pisanih prigovora u svojim poslovnim prostorijama ili bez odgađanja pisanim putem ne potvrdi njegov primitak ili ne omogući gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte ili u poslovnim prostorijama vidljivo ne istakne obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora ili u pisanom obliku ne odgovori na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, ili ne vodi i/ili čuva pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora (članak 10. stavak 1. točka 10.)

10. ne istakne u ugostiteljskom objektu u kojem pruža usluge naturistima uz naziv vrste ugostiteljskog objekta i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima (članak 10. stavak 1. točka 11.)

11. ne obavijesti pisanim putem u propisanom roku nadležni ured, odnosno Ministarstvo o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu (članak 10. stavak 1. točka 12.)

12. prema gostu se ne odnosi uljudno, korektno i profesionalno (članak 10. stavak 1. točka 15.)

13. ne ispunjava uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ovisno o vrstama ugostiteljskih objekta ili nema zaposlenu osobu koja ispunjava te uvjete (članak 10. stavak 1. točka 17.)

14. ne spriječi iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona (članak 10. stavak 1. točka 18.)

15. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju koristi oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva (članak 11.)

16. uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koja sadržavaju alkohol u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina, u ugostiteljskim objektima u kojima se uslužuju alkoholna pića, druga pića i/ili napitci koji sadržavaju alkohol, ne istakne na vidljivom mjestu oznaku o toj zabrani, te ako uslužuje alkoholna pića, druga pića i/ili napitke koji sadržavaju alkohol protivno propisanoj zabrani, ili ako uslužuje alkoholna pića protivno zabrani predstavničkog tijela (članak 13.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 7.000,00 kuna.

(3) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. točaka 5., 6., 9., 12. do 16. ovoga članka, u istom ugostiteljskom objektu, pravna osoba i fizička osoba – obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 40.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka turistički inspektor može pravnoj osobi i fizičkoj osobi – obrtniku naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1.500,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kuna, osim u slučaju iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 16. ovoga članka policijski službenik može pravnoj osobi i fizičkoj osobi – obrtniku naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1.500,00 kuna, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kuna.

Pratite nas na: