Menu

Obveze poslodavca o sigurnosti i zdravlju na radu

  • 22 Srp

Pravila sigurnosti i zdravlja na radu obaveza je poslodavca da njegovi ovlaštenici primjenjuju navedena pravila u skladu s općim načelima zaštite, a to su opće obveze:

sprječavanje opasnosti i štetnosti, procjenjivanje opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, zamjena opasnog neopasnim ili manje opasnim, prilagodba razvitku tehnike, planiranje zaštite s ciljem međusobnog povezivanja tehnike, ustroja, uvjeta, ljudskih resursa i utjecaja okoliša, primjereno osposobljavanje i obavješćivanje radnika, davanje prednosti primjeni skupnih pravila za otklanjanje opasnosti i štetnosti prije primjene pojedinačnih pravila, prilagodba razvitku tehnike, prilagodba rada, naročito u svezi s oblikovanjem mjesta rada, izbora opreme, te načina rada i proizvodnje, posebice u svrhu ublažavanja štetnog učinka na zdravlje radnika zbog jednoličnog rada i rada po učinku.

Obaveza je poslodavca i izraditi procjenu opasnosti, bez obzira na djelatnost koju obavljaju i bez obzira na broj radnika. Nadalje, u svim obrtima potrebno je obaviti: osposobljavanje poslodavca/ovlaštenika za rad na siguran način, osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način na svom radnom mjestu, osposobljavanje poslodavca i zaposlenika za početno gašenje požara. Ispitivanje strojeva/ uređaja s povećanim opasnostima. Osigurati odgovarajuća zaštitna sredstva. Izraditi pisane upute za rad na mjestima gdje postoje opasnosti. Također i Sklopiti ugovor sa specijalistom medicine rada i izvršiti liječnički pregled kod specijaliste medicine rada radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada. Kupiti Knjigu nadzora zaštite na radu i držati je u poslovnom prostoru (u koju će inspektor upisivati svoje odluke i naloge koje donese pri kontroli te, te obrtnik i njegovi ovlaštenici). Ujedno, poslodavac je dužan čuvati; tehničku dokumentaciju iz koje je vidljiva primjena osnovnih pravila zaštite, upute o načinu korištenja strojeva i uređaja, planove uređenja privremenih radilišta dok ta radilišta koristi, isprave o obavljenim ispitivanjima, dokaze o ispravnosti instalacija. Te voditi evidenciju o zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način, zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada, opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi, ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika. I poslodavac je dužan inspektoru rada prijaviti i svaku drugu ozljedu koja ima posljedicu izostanak radnika s posla tri ili više dana, ali je ta obaveza ispunjena ako je u roku od 8 dana od ozljede o tome izvijestio HZZO (na propisanoj prijavi povrede na radu).

 

 

 

Pratite nas na: