Menu

Knjiga žalbi više nije važeći dokument

  • 12 Srp

Tko sve mora imat istaknutu obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača i dali je knjiga žalbi i dalje važeći dokument, sve to tumačimo iz navedenog zakona o zaštiti potrošača, te posljednjoj izmjeni i dopuni Zakona 79/09.

Kojim se u članku 3. utvrđuju

U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi znače:

»potrošač« je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja,
»trgovac« je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja.

Odnosno svaki je obrtnik «trgovac» u smislu ovog Zakona, jer svaki naš obrtnik sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti od frizera, kozmetičara, postolara, auto servisera, zlatara, urara, do građevinare, ugostitelja, prijevoznika i sl.

Kao što je vidljivo pod pojmom trgovca u smislu ovog zakona smatraju se i osobe koje nastupaju u ime ili za račun trgovca, a što bi značilo da npr. obrtnici koji za druge fizičke ili pravne osobe zaključuju pravne poslove o prodaji proizvoda i usluga posredovanje nekretninama, financijski inženjering, komisione prodaje, računovodstveni servisi i sl.

U članku 8. istog Zakona utvrđene su obveze «trgovca» odnosno svih obrtnika

  1. Svaki trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
  2. Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora iz st. 1 ovog članka.
  3. Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Dakle, potrebno je istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, te da li će se pisani prigovor podnositi pisanjem u npr. Knjigu žalbi ili će se moći uputiti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na Vašu mail adresu i da će se na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od primitka istog.

Obveza je i čuvanje pisane evidencije prigovora i to najmanje godinu dana od njenog primitka. Sam trgovac (obrtnik) odabire način provođenja forme pisanih evidencija, npr. listovi papira, bilježnica, registrator i sl. U članku 144. u stavku 1, podstavak 9, utvrđena je kaznena odgovornost za «trgovce» /obrtnike/ koji ne postupe sukladno članku 8 ovog Zakona.

Tako je za fizičke osobe «trgovce» /obrtnike/ utvrđena novčana kazna od 5-15.000,00 kn. Iz navedenog razloga potrebno je ukoliko to već niste učinili što prije postupiti prema navedenom, a to je istaći na vidljivom mjestu obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, te obavezno isticanje uvjeta prodaje.

Pratite nas na: