Menu

Zbrinjavanje otpada u ugostiteljskom objektu

  • 02 Srp

Prema mjestu nastanka, razlikuju se više vrsta otpada. Otpadom se smatra svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, ujedno otpadom se smatra i bilo koji dio hrane (koja je uništena i kojoj je prošao rok trajanja), materijala za pakiranje pa i dijelova odjeće, pribora za čišćenje, koji više nisu prikladni za daljnju uporabu. Svaki ugostiteljski objekt koji posluje s hranom mora osigurati redovito uklanjanje otpada iz objekta na način da se ne ugrozi sigurnost hrane.

Na svim mjestima gdje otpad nastaje moraju se nalaziti posude za otpad s poklopcem, mjesto za odlaganje otpada mora biti izgrađeno na način da se mogu lako higijenski održavati (pranje, čišćenje, po potrebi dezinfekcija), ujedno i da se spriječi prodor štetnika, a sukladno posebnim propisima mora se osigurati zbrinjavanje otpadnog ulja i drugog otpada.

Važno je naglasiti da u svakoj ugostiteljskoj kuhinji kanta za otpatke mora biti od lako perivog materijala – obavezno s poklopcem, kao i pedala za nožno otvaranje te PVC vrećica u kanti. Dok vanjske kante ili kontejneri također moraju biti sa poklopcem, potrebno ga je redovito čistiti i prati, a posebno učestalo ljeti, otpaci životinjskog podrijetla moraju biti pohranjeni u zavezanim dvostrukim PVC vrećama i tako odlagani u vanjske kontejnere uz redovito odvoženje otpada.

Pratite nas na: